Báo cáo công việc bằng cách nào?

Trong quá trình làm việc thì chúng tôi sẽ thực hiện giám sát và chụp hình lại khu vực đã phát tờ rơi và gửi báo cáo bằng hình ảnh cho khách hàng mỗi ngày.