Có xuất hóa đơn VAT không?

Chúng tôi làm việc theo mô hình cá nhân chứ không phải là Công ty nên chúng tôi không thể xuất hóa đơn đỏ VAT mà chúng tôi sẽ thực hiện việc thanh toán và kiểm chứng bằng hóa đơn xanh là biên nhận giao dịch.