Trung bình thì một người nhân viên có thể phát được 1000 tờ rơi trong khoảng 3h đồng hồ.